ประวัติของมหาวิทยาลัยภาษา
   ต่างประเทศไหหลำ
   ระเบียบข้อบังคับในการรับสมัครนักเรียนให
ม่ประจำปีของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหลำ
   ประกาศการรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประทศ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหลำ
 

ติดต่อเรา
เบอร์โทรศัพท์ภายในประเทศ:
0898-63297771

เบอร์โทรศัพท์ในต่างประเทศ:
0086-898-63297771

เบอร์แฟกซ์ในต่างประเทศ::
0086-898-63297771

อีเมล:
internationaloffice@163.com

ที่อยู่: สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหลำ
เลขที่ 178 ถนนเจี้ยวหยู่ อำเภอเหวินเฉิง เมืองเหวินชาง มณฑลไหหลำ ประเทศจีน 571321   


             ประวิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหลำ

มหาวิทยาลัยภาษาและต่างประเทศไหหลำตั้งอยู่เมืองเหวินชางที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลไหหลำ ที่มีชื่อว่าเป็น ต้นกำเนิดของวัฒนธรรม ชาวจีนโพ้นทะเล แม่ของประเทศ มะพร้าวและการบินในอวกาศ  ระยะอยู่ใกลกับเมืองไหโขที่เป็นนครเอกของมณฑลไหหลำ ๕๖ กิโลเมตร ( ระยะทางห่างกับสนาบินนานาชาติเหม่ยหลานของไหโข ๓๖ กิโลเมตร) ถ้าโดยรถยนต์จะใช้เวลา ๔๕ นาที โดยรถไฟความเร็มสูงดเพียง ๒๐ นาที  คมนาคมสะดวกมาก 

มหาวิทยาลัยมีเนื้อที่มากกว่า ๒๕๐ ไร่ มีนักศึกษาจากแผ่นดินจีนที่มาเรียนกว่า ๕,๐๐๐ คน และ๑๒ ภาษา ๓๔วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาญิ่ปุ่น ภาษารัสเซีย ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศล ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน ภาษาไทย ภาษาอิโดนีเซีย ภาษาเวียดนามและภาษาอาหรับ ทำให้นักศึกษาทุกคนที่มีจิตใจอันขยันหมั่นเพียนและที่คิดจะก้าวหน้าได้มีความสูขของเยาวภาพจากการเรียนทฤษฏีกับการปฏิบัติ การเรียน และการงาน ยังมีนักศึกษาต่างชาติมาศึกษาภาษาจีนอยูที่นี่

มหาวิทยาลัยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่พนักงาน ๓๐๐ กว่าคน และมีอาจารย์ต่างชาติที่มาจากประเทศอังกฤษ ญิ่ปุ่น รัสเซีย เกาหลีไต้ เยอรมัน ฝรั่งเศล โปรตุเกส ไทย สเปน อิโดนีเซีย และประเทศต่างๆมากกว่า ๒๐ คน กรรมการของมหาวิทยาลัยได้ปฏิบติอย่างเข้มงวด ที่มุ่กมั่นในการสร้างสรรค์นและพัฒนามหาวิทยาลัยและเพื่อที่จะผึกอบรมนักศึกษาที่มีความสามารถในด้านภาษาและทักษัความชำนาญ นักศึกษาต่างชาติจากประเทศต่างๆมาเรียนภาษาจีน ศึกษาวัฒนธรรมจีน มีการส่งเสริมแก่การติดต่อระหว่างประเทศ  ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและนักการเมืองที่มาจากทุกๆชอบเขตได้เป็ดการบรรยายทางวิชาการที่มหาวิทยลัยนี้ด้วยเป็นประจำ 

ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับมหาวิทยลัยและสถาบันหลายแห่งของประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน อังกฤษ เกาหลีไต้ ออสเตรเลีย โปรตุเกส ไทย ญิ่ปุ่น ไต้หวัน ทั้งในและนอกประเทศ ได้สร้างความสัมพันธ์ในการร่วมมืออันดีงามและฝึกอบรมนักศึกษาแบสากลเริ่มมากขึ้น
ที่จุดเริ่มต้อนใหม่ในประวัติศาสาตร์ มหาวิทยาลัยได้ยึดยุทศาสตร์การพัฒนาของโนยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางและโอกาศที่ก่อสร้างการท่องเที่ยวในเกาะไหหลำ ยืนยันจุดมุงหมายฝึกอบรมนักศึกษาแบบสากล แบบรวม และ แบบประยุกต์ใช้ และยืนยันการพัฒนาประกอบกิจารมหาวิทยลัยลักษณะสากล เร่งการพัฒนาเพื่อเพิ่มอบรมนักศึกษาได้มากขึ้น และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหลำกาลังมุ่งหน้ไปสู่การสร้างคุณาภาพที่ยอดเยี่ยมแบะคณาษมบติที่โดดเด่นและเป็นมหาวิทยาลัยที่มุงแน้นการประยุกต์ใช้ยภาษาต่างประเทศในระดับโลก